Naruszenie dobrego imienia firmy. Jak się przed nim chronić?

Na reputację firmy składa się wiele różnych elementów. O ogólnej dobrej kondycji w biznesie nie decyduje wyłącznie prawidłowe wykonywanie usług, ale także opinie konsumentów i jakość oferowanych produktów. Ponadto konkurencja ma duże możliwości, aby zaszkodzić wizerunkowi firmy. Z czym wiąże się naruszenie dobrego imienia? Jak można się przed nim chronić?

Czym jest dobre imię firmy?

Pojęcie dobrego imienia firmy powinniśmy definiować jako markę, która świadczy o jakości produktów i usług Twojej firmy. Dobra nazwa daje klientom zaufanie do Ciebie, jak również zapewnia im wiarygodne źródło informacji o Twoich produktach i usługach.

Pozytywna reputacja przedsiębiorstwa należy do dóbr osobistych szczególnego rodzaju. Ochrona dobrego imienia przedsiębiorstwa przez ustawodawcę wiąże się z pełną ochroną prawną przed nadużyciami prawnymi ze strony konkurentów i osób fizycznych chcących zaszkodzić dobremu wizerunkowi danego zakładu. Dobre imię firmy i jego ochrona przysługuje każdej osobie prawnej bez względu na zakres jej działalności, dotychczasową renomę, długość funkcjonowania na rynku, przedmiot działalności czy rozpoznawalność.

Kiedy ma miejsce naruszenie dobrego imienia firmy?

Naruszanie dobrego imienia firmy może przybierać różne formy. Na przykład pomawianie firmy, rozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji, a także kłamstwa mające na celu zniszczenie konkurencji lub osłabienie jej pozycji na rynku. Każdy przypadek powinien być obiektywnie zbadany, aby stwierdzić, czy naruszył dobre imię osoby prawnej. Wszyscy mamy prawo do konstruktywnego wyrażania swoich poglądów, jednocześnie nie powinniśmy naruszać czyjegoś dobrego imienia tym, co mówimy lub piszemy.

Przykład:

Monika prowadzi firmę obuwniczą od 15 lat i zyskała reputację uczciwej pracy i wysokiej jakości produktów. Od miesiąca ma jednak problem z konkurencją, która szybko przejmuje jej klientów i rozsiewa plotki o tych wadach jej produktów i o tym, jak traktuje swoich współpracowników. Jednocześnie ogłaszają, że do niczego się nie nadaje i że powinna jak najszybciej zamknąć swoją firmę. Takie działanie możemy uznać za naruszenie dobrego imienia i reputacji Moniki.

Obrona przed utratą dobrego imienia firmy

W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien zwrócić się do naruszającego o zaprzestanie prowadzenia takich działań. Powinien to zrobić oczywiście na piśmie, choć w tym przypadku wystarczy również forma elektroniczna (np. e-mail). W takim wezwaniu należy określić, na czym naszym zdaniem polega naruszenie dobrego imienia firmy, od kiedy miało ono miejsce oraz zażądać natychmiastowego zaprzestania takich działań. Dobrym pomysłem jest również wskazanie terminu zaprzestania naruszania dobrego imienia firmy – można oczywiście wskazać, że ma to nastąpić niezwłocznie. Dodatkowo należy podkreślić, że dokonywanie kolejnych naruszeń będzie skutkowało skierowaniem sprawy na drogę sądową, w celu uzyskania stosownego wyroku, co narazi naruszyciela na dodatkowe koszty związane ze sprawą.

Należy zauważyć, że wniosek o zaniechanie naruszeń może być złożony tylko wtedy, gdy zawiera rzeczowy opis aktów naruszenia, a także żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez naruszenie. Jeżeli firma chce ubiegać się o ochronę swoich praw własności intelektualnej poprzez złożenie pozwu cywilnego, powinna posiadać dowody na poparcie tych twierdzeń (zarzutów) oraz odpowiednie dowody potwierdzające ich prawdziwość. Co najważniejsze – dowody potwierdzające, że w wyniku naruszenia przez sprawcę doszło do powstania szkody. Dodatkowo, pismo takie nie wymaga udziału adwokata (o czym była mowa powyżej), jednakże może on być zaangażowany w sporządzenie takiego żądania wraz ze swoim klientem ze względu na dodatkowe czynniki, które są specyficzne tylko dla tego typu rozwiązania konfliktu.

Pozew o uszkodzenie ciała podlega stałej opłacie sądowej, która wynosi dokładnie 600 zł. Jeśli jednak za to samo przewinienie pozywa się więcej niż jedną osobę, opłatę tę należy podwoić.

________________________________

Autor: Magdalena Chowaniec

Autor zdjęć: senivpetro

Materiał źródłowy: businessinsider.com.pl, poradnikprzedsiebiorcy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.